SEMS

SEMS to innowacyjny system klasy OMS (Outage Management System), stworzony z myślą o poprawie funkcjonowania sektora energetycznego. Narzędzie kompleksowo wspiera operatorów i dystrybutorów energii – pozwala na rejestrowanie szczegółowych informacji o wszelkiego typu wyłączeniach odbiorców w sieciach elektroenergetycznych.

SEMS

Pełna integracja z systemem SCADA PRINS® sprawia, że SEMS na bieżąco rejestruje rzeczywiste czasy awaryjnych i planowych przerw w dostawach energii. System korzysta z informacji wprowadzonych do systemu PRINS®, dotyczących np. geolokalizacji czy liczby zasilanych odbiorców. Dzięki temu pozwala ograniczyć pracę osoby rejestrującej do niezbędnego minimum.
System SEMS wyposażono w moduł do rejestracji reklamacji klienta, usprawniający pracę regionalnych centrów obsługi, a także moduł do planowania wyłączeń, pozwalający na ograniczenie czasu i liczby przerw dla odbiorców.
Perfekcja w zarządzaniu dostawami i wyłączeniami energii, monitorowanie zadań, szybkie reagowanie na awarie – SEMS to narzędzie, dzięki któremu wzrasta poczucie kontroli w każdej sytuacji i konkurencyjność rynkowa operatora.

Obszary zastosowania

System SEMS jest przeznaczony dla firm dystrybuujących energię elektryczną oraz zarządzających urządzeniami wysokiego, średniego i niskiego napięcia. Pomaga spełnić ustawowe wymagania związane z raportowaniem wskaźników niezawodności sieci i urządzeń energetycznych. Wspiera pracę dyspozytorów i pracowników biura obsługi, dając im pełną informację o przebiegu rejestrowanych awarii i pracach planowych na średnim i niskim napięciu.


Funkcjonalności

 • Obliczanie wskaźników niezawodności sieci – SAIDI, SAIFI i MAIFI – zgodnie z zatwierdzoną przez URE „Metodologią obliczania wskaźników niezawodności dostaw energii elektrycznej”
 • Generowanie raportów efektywności agregacji, pozwalających monitorować skuteczność procesu planowania pod kątem zmniejszenia wskaźników SAIFI i SAIDI
 • Generowanie innych wymaganych raportów i zestawień
 • Rozróżnianie wyłączeń na planowe i awaryjne
 • Automatyczne tworzenie etapów awarii zgodnie ze zmieniającą się liczbą niezasilonych odbiorców
 • Opisywanie każdego wyłączenia z uwzględnieniem przyczyn i uszkodzeń, zgodnie z wymaganiami raportowymi
 • Rejestracja i grupowanie wyłączeń niskiego napięcia
 • Rejestracja podjętych akcji dla zgłoszeń pochodzących bezpośrednio od klientów i ekip pogotowia energetycznego
 • Wizualizowanie wyłączeń na bieżąco – na mapie administracyjnej lub topograficznej z naniesionymi pozycjami poszczególnych stacji
 • Prezentacja na mapach danych historycznych, dla dowolnego przedziału dat lub wybranego punktu w czasie
 • Moduł synchronizacji prac planowych, umożliwiający rejestrowanie zgłoszeń wyłączeń poszczególnych urządzeń przez różne jednostki wnioskujące
 • Podgląd innych wyłączeń, obejmujących wskazane obiekty, możliwy na etapie składania wniosku
 • Wizualizacja poszczególnych planów w formie wykresów, pozwalająca łatwo ocenić możliwość optymalizacji
 • Wsparcie pracy biura obsługi klienta – m.in. możliwość załączania do zgłoszeń dokumentacji i planów wyłączeń, które są łatwo dostępne dla pracowników realizujących poszczególne zadania

 

 

Zalety
 • Zapewnia kompleksową obsługę wyłączeń awaryjnych i planowych na niskim i średnim napięciu
 • Spełnia wymagania Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie łączenia przerw i rejestracji etapów wyłączeń
 • Umożliwia graficzną wizualizację przebiegu awarii na mapach z wykorzystaniem podziału administracyjnego, a także podgląd stanu aktualnego i danych historycznych
 • Ma wbudowany moduł synchronizacji wyłączeń planowych, pozwalający zmniejszać ich liczbę i sumaryczny czas trwania
 • Generuje bogaty zestaw raportów i statystyk wymaganych przez polskie urzędy
 • Umożliwia dystrybucję dokumentacji związanej z pracami
 • Ułatwia obsługę reklamacji klienta i pozwala zwiększyć jej standard