Obowiązki informacyjne

Nasza siedziba jest w Poznaniu. Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań  Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000758747, kapitał zakładowy 200 000,00 zł, NIP 727-283-42-14. 

Jak możesz się z nami skontaktować?

listownie: ul. Grunwaldzka 184,  60-166 Poznań
e-mailem na adres: biuro-poz@btc-ag.com 

Jakie masz prawa?

 • dostępu do Twoich danych,
 • ich poprawiania,
 • żądania ich usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Co zrobić gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?

Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

 • przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora,
 • w przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora.

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli tego rozporządzenia.
  Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest poszukiwanie i zatrudnianie pracowników oraz prowadzenie postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają naszemu zapotrzebowaniu.
 • Podstawą przetwarzania danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków.
 • Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłej rekrutacji, w tym zakresie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Komu przekażemy Twoje dane?

 • Operatorom pocztowym i kurierom
 • Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) danych osobowych dla nas

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane aż do zakończeniach tych rekrutacji.
W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?

Z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.